ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  • Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην ρύθμιση του πλαισίου εντός του οποίου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CAFETEXAEBE» (εφεξής ονομάζεται η Εταιρεία) μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της και να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις πελατειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η εταιρεία δεν θα κάνει.

 

 1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας διέπεται από τους όρους του παρόντος, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation (GDPR)- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά έχει συμπληρωθεί από την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλες σχετικές διατάξεις.
  • Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και, ειδικότερα, του lnternet, όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  • Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν δημόσιας ενημέρωσης/ ανάρτησης κάθε ενδιαφερομένου.
  • Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

 

 1. Δέσμευση
  • Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

 

 1. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
  • Εάν ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για σας μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα («δεδομένα ειδικών κατηγοριών»), κατά την έννοια του νόμου, δεσμεύεται ότι θα τηρεί πάντοτε τις απαραίτητες αυξημένες εγγυήσεις γι’ αυτά, υπό τις οποίες και μόνο θα προβαίνει στις σχετικές επεξεργασίες τους.
  • Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:
   • Από εσάς, όταν συμφωνείτε, προκειμένου να λάβετε μια υπηρεσία από την εταιρεία μας, οπότε, στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα προσωπικά ή και επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και άλλα δεδομένα τα οποία, με ελεύθερη βούληση μας παρέχετε για τους συγκεκριμένους κάθε φορά σκοπούς,
   • Από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας για κάποιο αίτημά σας ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, και
   • Από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το πληροφοριακό περιεχόμενο που βρίσκεται στην κατοχή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία, κατατεθειμένα ή μη σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας προστατευόμενα κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’ (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 

 1. Χρήση των πληροφοριών
  • Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία ή η Εταιρεία κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτήν ή ειδικώς εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για:
   • Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, όταν κάνετε ερωτήσεις,
   • Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από την Εταιρεία στο παρελθόν, τώρα ή στο μέλλον,
   • Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ, προσωποποιημένα ή απρόσωπα, για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
   • Για να βοηθήσουν την Εταιρεία μας στην την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή ηθελημένης ή μη απώλειας δεδομένων, και
   • Για να επικοινωνούμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες της.

 

 1. Πιστωτικός έλεγχος
  • Η Εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την ελεύθερη κρίση της, μπορεί να κάνει πιστωτικούς ελέγχους με φορείς που παρέχουν νόμιμα τέτοιες υπηρεσίες, όταν κάνετε αίτηση να λάβετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Η δυνατότητά της αυτή συμπεριλαμβάνεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

 

 1. Αποκάλυψη πληροφοριών
  • Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που τέτοια διακίνηση θεωρείται νόμιμη από την κείμενη νομοθεσία.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας ή ειδικώς εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας, ή για τους άλλους λόγους που μνημονεύονται στο παρόν.
  • Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα σας μόνον εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης διοικητικής ή άλλης νομικής διαδικασίας.
 2. Προστασία των πληροφοριών.
  • Η Εταιρεία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές, έλεγχο της ταυτότητάς σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, κρυπτογράφηση δεδομένων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός εταιρείας, κ.λπ., προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η συμμόρφωσή μας με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

 

 1. Πρόσβαση στο lnternet
  • Εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
  • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies.
  • Ωστόσο, η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα ήIκαι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

 

 1. Η παρακολούθηση των επικοινωνιών
  • Όλες οι ανακοινώσεις της Εταιρείας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail, κλπ.) δύνανται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την Εταιρεία για λόγος ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, καθώς και για νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  • Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU General Data Protection  Regulation  (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και όλα τα άλλα δικαιώματα που αναλυτικά προβλέπονται σε αυτόν. Έχετε, δηλαδή, ιδίως το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω, έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα, έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.
  • Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
  • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, το εθνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων εάν καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
  • Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

 1. Επικοινωνία
  • Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας dpo@cafetex.eu
Μετάβαση στο περιεχόμενο