ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Δείτε τον Κώδικα Δέουσας Επιμέλειας και τις Εταιρικές Πολιτικές εδώ.

 

Για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισότητας Φύλων και Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε πιθανή παραβίαση ή παράλειψη ενέργειας,  από πρόσωπο που διατηρεί σχέση με την CAFETEX ΑΒΕΕ, η οποία  σχετίζεται με τον  Κώδικα Δέουσας Επιμέλειας της Εταιρείας,  μπορείτε να αποστείλετε την αναφορά σας στην Εταιρεία, επώνυμα ή ανώνυμα, με τους παρακάτω τρόπους:

 

  • μέσω e-mail στη διεύθυνση betterworkplace@cafetex.eu,  η πρόσβαση στην οποία περιορίζεται αποκλειστικά σε 3 μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων, συμπεριλαμβανομένης της Υπεύθυνης Ισότητας Φύλων*.
  • εγγράφως  στην έδρα της Εταιρείας  στη διεύθυνση Αγίου Λουκά, Παιανία, ΤΚ 19002 με την ένδειξη  “υπόψη Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων”.

Η CAFETEX ΑΒΕΕ εγγυάται το απόρρητο και την ανωνυμία της αναφοράς σας.

 

Ευνόητο είναι ότι η Εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο  το δικαίωμα να προβαίνει σε τυχόν νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της, σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου προχωρεί σε καταγγελίες, οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες με σκοπό τη δυσφήμησή της. Τέτοιες ενέργειες θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της Εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

 

* Ενημερωθείτε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τις δράσεις του στην προώθηση της ισότητας των φύλων, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. https://www.kethi.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο